Transgraniczny Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w ZgorzelcuWalne Zebranie Członków

                                                                     Członkowie Stowarzyszenia "Transgraniczny
                                                                     Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Zgorzelcu
                                                                           
                                                                                 
                                                                        ZAWIADOMIENIE
                                    O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYM

           Zarząd Stowarzyszenia "Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Zgorzelcu zwołuje na 26 kwietnia 2018 r. Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Miejskim Klubie Seniora ul. Mickiewicza 13, Zgorzelec
  
  I termin Zebrania ustala się na godz.11: 00 przy 50% + 1 odsłon Stowarzyszenia Stowarzyszenia.
II termin Zebrania ustala się na godz.11: 15 bez zwracania się na ilość aktual członków.
    Walne Zebranie w II terminie jest prawomocne.
 
  Proponowany porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "TUTW".
 
  1.Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  2.Wybór przewodniczącego, protokolanta Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4.Wybór Komisji:
- Mandatowo - Skrutacyjnej
- Uchwał i Wniosków
  5.Przedstawienie sprawozdań Zarządu za 2017 rok:
      a) z działalności Zarządu      
      b) z wykonania budżetu Stowarzyszenia      
      c) sprawozdania finansowego. 

  6.Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną  sprawozdania ze swojej działalności i wniosku  w sprawie zatwierdzenia           rocznych sprawozdań Zarądu oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2017 rok. 
  7.Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i dyskusja nad sprawozdaniami.
  8.Podjęcie uchwał:
     - nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia "TUTW" i wykonania budżetu             za 2017 r.     
     - nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprwozdania finansowego Stowarzyszenia TUTW za 2017 rok   

     - nr 3  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie                     Zarządowi stowarzyszenia TUTW absolutorium za 2017 rok,     
     - nr 4 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia "TUTW" absolutorium za 2017 rok.       

  9. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej:
     a) podjęcie uchwały nr 5 w sprawie wyboru Zarządu Stowrzyszenia
     b) podjęcie uchwały nr 6 w sprawie wyboru Koisji Rewizyjnej. 
10. Przerwa.
     a) ukonstytuowanie się Zarządu,
     b) ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.
11.Przedstawienie projektu budżetu Stowarzyszeń na 2018 rok.
12.Dyskusja nad projektem budżetu na 2018 r.
13.Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
14.Podjecie uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia budżeu Stowarzyszenia "TUTW" na 2018 rok.
15.Sprawy różne.
16.Zakończenie obrad.

Zgorzelec, dnia 11 kwietnia 2018 r.                                                           Prezes Zarządu
                                                                                                                   Anna Śliwińska
 

Dodał: 12 Apr 2018, R.Ch.

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 Nastepny >>

Powered by CuteNews
Administracja
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl